Kabal Int. MD 03/17 10:05 Bitman/Basova 10-10 Stipsits/Meinke
Kabal Int. MD 03/17 09:58 Kuznetsov/Pradzinski 18-14 Mathiasen/Stoffersen