Pts

1 2 3 4
Aleksandar Karakasevic 11 5 11 12
Sven Happek 7 11 3 10