Events

 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • Break 29
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Break 8
 • Break 24
 • Break 9
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 12
 • Break 11
 • Break 8
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 46
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • First Colour Potted - Brown
 • Break 5
 • Break 20
 • Race to 30
 • Break 42
 • Break 1
 • Break 19
 • Break 6
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 29
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 32
 • Break 21
 • Frame Foul - Yes
 • Break 6
 • Break 27