Results

TT Elite Series 07/12 16:00 - Jakub Kosowski v Slawomir Dosz L 1-3
TT Elite Series 07/12 14:50 - Jakub Kosowski v Marcin Jadczyk L 0-3
TT Elite Series 07/12 14:50 - Jakub Kosowski v Amirreza Abbasi - CANC
TT Elite Series 07/12 13:35 - Jakub Kosowski v Adam Dosz W 3-2
TT Elite Series 07/12 12:25 - Jan Zandecki v Jakub Kosowski W 0-3
TT Elite Series 07/12 11:35 - Jakub Kosowski v Martin Olejnik L 2-3
TT Elite Series 07/12 10:45 - Jakub Kosowski v Slawomir Dosz L 0-3
TT Elite Series 07/12 09:10 - Jakub Kosowski v Marcin Jadczyk W 3-2
TT Elite Series 07/12 08:00 - Jakub Kosowski v Martin Olejnik L 1-3
TT Elite Series 07/12 06:25 - Jakub Kosowski v Adam Dosz W 3-1
TT Elite Series 07/12 05:10 - Jakub Kosowski v Amirreza Abbasi D CANC
TT Elite Series 07/11 16:45 - Jakub Kosowski v Piotr Cyrnek W 3-1