Denis Grishenin

Moscow Liga Pro 11/09 20:08 - Shamil Khairullin v Denis Grishenin 2-6
Moscow Liga Pro 11/09 19:30 - Somon Husen v Denis Grishenin 3-5
Moscow Liga Pro 11/09 18:00 - Vyacheslav Karpenko v Denis Grishenin 6-5
Moscow Liga Pro 11/09 16:30 - Denis Grishenin v Pavel Lukyanov 5-11
Moscow Liga Pro 11/09 15:00 - Denis Grishenin v Shamil Khairullin 6-10
Moscow Liga Pro 11/08 21:04 - Aleksei Popov v Denis Grishenin 9-10
Moscow Liga Pro 11/08 19:30 - Denis Grishenin v Ivan Titov 7-9
Moscow Liga Pro 11/08 18:30 - Vyacheslav Karpenko v Denis Grishenin 5-7
Moscow Liga Pro 11/08 17:00 - Denis Grishenin v Pavel Lukyanov 10-6
Moscow Liga Pro 11/08 16:00 - Aleksei Popov v Denis Grishenin 10-5
Moscow Liga Pro 11/05 20:19 - Shamil Khairullin v Denis Grishenin 14-13
Moscow Liga Pro 11/05 18:30 - Denis Grishenin v Kirill Puzankov 6-11
Moscow Liga Pro 11/05 17:30 - Sergei Polozov v Denis Grishenin 3-8
Moscow Liga Pro 11/05 16:30 - Shamil Khairullin v Denis Grishenin 10-7
Moscow Liga Pro 11/05 15:30 - Denis Grishenin v Somon Husen 12-12
Moscow Liga Pro 10/12 19:00 - Denis Grishenin v Dmitri Popov View
Moscow Liga Pro 10/12 18:00 - Denis Grishenin v Maxim Bokov View
Moscow Liga Pro 10/12 17:00 - Kirill Puzankov v Denis Grishenin View
Moscow Liga Pro 10/12 15:30 - Shamil Khairullin v Denis Grishenin View
Moscow Liga Pro 09/14 19:00 - Maxim Bokov v Denis Grishenin View
Moscow Liga Pro 09/14 17:30 - Denis Grishenin v Pavel Malahov View
Moscow Liga Pro 09/14 16:00 - Denis Grishenin v Daniil Maslov 3-0
Moscow Liga Pro 09/14 15:00 - Somon Husen v Denis Grishenin 8-7
Moscow Liga Pro 09/12 20:30 - Ivan Titov v Denis Grishenin 14-13
Moscow Liga Pro 09/12 19:00 - Denis Grishenin v Somon Husen 10-4
Moscow Liga Pro 09/12 18:00 - Denis Grishenin v Maxim Bokov 4-2
Moscow Liga Pro 09/12 17:00 - Ivan Titov v Denis Grishenin 9-6
Moscow Liga Pro 09/12 15:30 - Daniil Maslov v Denis Grishenin 5-10
Moscow Liga Pro 09/10 19:00 - Somon Husen v Denis Grishenin 7-5
Moscow Liga Pro 09/10 17:30 - Denis Grishenin v Ivan Titov 8-9