Results

TT Elite Series 06/21 16:45 - Grzegorz Felkel v Martin Olejnik L 3-0
TT Elite Series 06/21 15:35 - Martin Olejnik v Josef Braun L 1-3
TT Elite Series 06/21 14:25 - Adrian Wiecek v Martin Olejnik W 2-3
TT Elite Series 06/21 13:15 - Szymon Kolasa v Martin Olejnik W 2-3
TT Elite Series 06/21 11:35 - Tomasz Lewandowski v Martin Olejnik W 0-3
TT Elite Series 06/21 10:25 - Martin Olejnik v Szymon Kolasa W 3-2
TT Elite Series 06/21 08:50 - Grzegorz Felkel v Martin Olejnik W 1-3
TT Elite Series 06/21 08:00 - Tomasz Lewandowski v Martin Olejnik W 2-3
TT Elite Series 06/21 08:00 - Tomas Lewandoski v Martin Olejnik W 2-3
TT Elite Series 06/21 07:15 - Martin Olejnik v Adrian Wiecek L 1-3
TT Elite Series 06/21 06:00 - Martin Olejnik v Josef Braun W 3-1
TT Elite Series 06/18 16:45 - Martin Olejnik v Amirreza Abbasi L 2-3