Thomas Rouxel

Dutch Open 10/12 16:30 - Thomas Rouxel v Sourabh Verma 1-2
Dutch Open 10/11 12:30 - Thomas Rouxel v Muhammed Ali Kurt 2-0
Dutch Open 10/10 15:15 - Ygor Coelho v Thomas Rouxel 1-2
Dutch Open 10/09 18:00 - Thomas Rouxel v Emre Lale 2-0
Dutch Open 09/29 15:40 1 Thomas Rouxel v Victor Svendsen 0-2
Dutch Open 09/29 08:30 1 Mithun Manjunath v Thomas Rouxel 1-2
Dutch Open 09/28 15:00 1 Thomas Rouxel v Niluka Karunaratne 2-0
Dutch Open 09/14 08:30 1 Toby Penty v Thomas Rouxel 2-0
Dutch Open 09/13 15:20 1 Thomas Rouxel v Kalle Koljonen 2-0
Dutch Open 09/13 08:30 1 Thomas Rouxel v Jacob Nilsson 2-1
Dutch Open 08/30 10:20 - Suppanyu Avihingsanon v Thomas Rouxel 2-0
Dutch Open 08/29 08:10 - Thomas Rouxel v Jacob Nilsson 2-0
Dutch Open 06/23 20:00 - Thomas Rouxel v Guangzu Lu 1-2
Dutch Open 06/22 21:55 - Max Weisskirchen v Thomas Rouxel 1-2
Dutch Open 06/21 22:30 - Thomas Rouxel v Kodai Naraoka 2-1
Dutch Open 06/20 22:30 - Thomas Rouxel v Jason Anthony Ho-Shue 2-0
Dutch Open 06/20 02:20 - Subhankar Dey v Thomas Rouxel 0-2
Dutch Open 06/14 03:40 - Kantaphon Wangcharoen v Thomas Rouxel 2-0
Dutch Open 03/29 17:40 - Sameer Verma v Thomas Rouxel 2-0
Dutch Open 03/28 15:00 - Hemanth M.Gowda v Thomas Rouxel 0-2
Dutch Open 03/27 18:10 - Subhankar Dey v Thomas Rouxel 1-2
Dutch Open MD Qual 03/06 08:40 - Thomas Rouxel v Dmytro Zavadsky 1-2
Dutch Open 02/21 12:10 - Thomas Rouxel v Sameer Verma 0-2
Dutch Open MD Qual 01/16 04:00 1 Kantaphon Wangcharoen v Thomas Rouxel 2-0
Dutch Open MD Qual 01/16 00:52 - Chi Wing Lim v Thomas Rouxel 13-20
Dutch Open 01/10 03:30 - Thomas Rouxel v Kantaphon Wangcharoen 1-2
Dutch Open 12/15 10:00 1 Thomas Rouxel v Alexander Roovers 1-2
Denmark Open MD 10/25 17:40 - Bin Qiao v Thomas Rouxel 2-1
Dutch Open MD Qual 10/24 14:40 1 Kai Schaefer v Thomas Rouxel 0-2
Dutch Open MD Qual 10/24 09:20 1 Thomas Rouxel v Cheuk Yiu Lee 2-0