Karan Rajan Rajarajan

Polish Int. WD 01/12 16:45 Toma Junior Popov v Karan Rajan Rajarajan 21-14
Polish Int. WD 01/12 12:25 Joel Koenig v Karan Rajan Rajarajan 15-21
Polish Int. WD 01/12 10:08 Karan Rajan Rajarajan v Marc Laporte 21-9
Polish Int. WD 10/20 13:58 Samuel Hsiao v Karan Rajan Rajarajan 21-12