Pts

1 2
Isahakyan/Nikoyan 21 21
Isahakyan/Dzavaryan 19 19