Dmitry Fedorov

Moscow Liga Pro 01/20 21:00 - Dmitry Fedorov v Sergey Sarychev 4-3
Moscow Liga Pro 01/20 19:30 - Sergei Sarichev v Dmitry Fedorov 6-9
Moscow Liga Pro 01/20 18:00 - Aleksandr Lanin v Dmitry Fedorov 8-10
Moscow Liga Pro 01/20 16:30 - Dmitry Fedorov v Aleksei Zhelubenkov 10-8
Moscow Liga Pro 01/20 15:00 - Dmitry Fedorov v Maksim Sodil 5-5
Moscow Liga Pro 01/12 20:15 - Dmitry Fedorov v Alexey Silantev 10-9
Moscow Liga Pro 01/12 19:30 - Aleksandr Monakov v Dmitry Fedorov 0-3
Moscow Liga Pro 01/12 18:00 - Aleksei Silantev v Dmitry Fedorov 9-10
Moscow Liga Pro 01/12 16:30 - Dmitry Fedorov v Maksim Sodil 9-8
Moscow Liga Pro 01/12 15:00 - Dmitry Fedorov v Aleksandr Davydov 2-0
Moscow Liga Pro 01/05 20:15 - Dmitry Fedorov v Aleksei Silantev 10-11
Moscow Liga Pro 01/05 18:30 - Dmitry Fedorov v Ubaidullo Sultonov 6-4
Moscow Liga Pro 01/05 17:30 - Aleksei Silantev v Dmitry Fedorov 6-5
Moscow Liga Pro 01/05 16:30 - Maksim Sodil v Dmitry Fedorov 9-11
Moscow Liga Pro 01/05 15:30 - Dmitry Fedorov v Aleksandr Lanin 9-10
Moscow Liga Pro 01/03 20:05 - Dmitry Fedorov v Ubaidullo Sultonov 3-6
Moscow Liga Pro 01/03 19:00 - Dmitry Fedorov v Sergey Sarychev 9-10
Moscow Liga Pro 01/03 18:00 - Dmitry Fedorov v Ubaidullo Sultonov 7-6
Moscow Liga Pro 01/03 17:00 - Aleksei Silantev v Dmitry Fedorov 10-8
Moscow Liga Pro 01/03 15:19 - Stanislav Kaplan v Dmitry Fedorov 13-12
Moscow Liga Pro 01/02 20:45 - Sergey Sarychev v Dmitry Fedorov 12-10
Moscow Liga Pro 01/02 19:30 - Dmitry Fedorov v Sergey Sarychev 8-10
Moscow Liga Pro 01/02 18:30 - Aleksei Silantev v Dmitry Fedorov 1-7
Moscow Liga Pro 01/02 17:00 - Dmitry Fedorov v Ubaidullo Sultonov 11-6
Moscow Liga Pro 01/02 16:00 - Stanislav Kaplan v Dmitry Fedorov 10-8
Moscow Liga Pro 01/01 13:58 - Alexey Silantev v Dmitry Fedorov 6-11
Moscow Liga Pro 01/01 12:30 - Stanislav Kaplan v Dmitry Fedorov 9-10
Moscow Liga Pro 01/01 11:00 - Dmitry Fedorov v Ubaidullo Sultonov 7-11
Moscow Liga Pro 01/01 09:30 - Dmitry Fedorov v Sergey Sarychev 10-10
Moscow Liga Pro 01/01 08:15 - Alexey Silantev v Dmitry Fedorov 8-11