Artem Slashchev

Moscow Liga Pro 02/12 05:00 - Artem Slashchev v Anatoliy Ilyin 7-11
Moscow Liga Pro 02/12 03:30 - Dmitry Balakin v Artem Slashchev 3-9
Moscow Liga Pro 02/12 01:00 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 10-7
Moscow Liga Pro 02/12 00:30 - Artem Slashchev v Igor Mikhailov 11-7
Moscow Liga Pro 02/11 23:30 - Anatoly Ilin v Artem Slashchev 10-5
Moscow Liga Pro 02/05 04:00 - Vitaly Antonov v Artem Slashchev 14-12
Moscow Liga Pro 02/05 02:30 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 7-9
Moscow Liga Pro 02/05 00:00 - Artem Slashchev v Anatoliy Ilyin 9-8
Moscow Liga Pro 02/04 22:30 - Artem Slashchev v Alexey Agapov 5-4
Moscow Liga Pro 02/03 02:26 - Artem Slashchev v Igor Mihaylov 8-10
Moscow Liga Pro 02/03 02:00 - Artem Slashchev v Anatoly Ilin 2-10
Moscow Liga Pro 02/03 01:00 - Dmitry Balakin v Artem Slashchev 11-9
Moscow Liga Pro 02/03 00:00 - Igor Mihaylov v Artem Slashchev 10-9
Moscow Liga Pro 02/02 23:00 - Artem Slashchev v Sergey Maksakov 10-9
Moscow Liga Pro 01/29 02:28 - Artem Slashchev v Alexey Agapov 10-4
Moscow Liga Pro 01/29 01:30 - Dmitry Balakin v Artem Slashchev 6-11
Moscow Liga Pro 01/29 00:00 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 9-11
Moscow Liga Pro 01/28 22:30 - Artem Slashchev v Alexey Agapov 10-7
Moscow Liga Pro 01/28 21:30 - Vitaly Antonov v Artem Slashchev 9-9
Moscow Liga Pro 01/27 03:12 - Artem Slashchev v Roman Pavlenko 10-11
Moscow Liga Pro 01/27 02:00 - Artem Slashchev v Sergey Trunenkov 8-10
Moscow Liga Pro 01/27 01:00 - Roman Pavlenko v Artem Slashchev 6-3
Moscow Liga Pro 01/26 23:30 - Artem Slashchev v Stanislav Bychkov 10-7
Moscow Liga Pro 01/26 22:30 - Dmitry Balakin v Artem Slashchev 6-6
Moscow Liga Pro 01/20 03:09 - Artem Slashchev v Stanislav Bychkov 10-6
Moscow Liga Pro 01/20 02:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 4-11
Moscow Liga Pro 01/20 00:30 - Stanislav Bychkov v Artem Slashchev 7-9
Moscow Liga Pro 01/19 23:00 - Artem Slashchev v Igor Zemit 11-10
Moscow Liga Pro 01/19 21:30 - Artem Slashchev v Sergey Maksakov 11-9
Moscow Liga Pro 01/15 02:47 - Artem Slashchev v Alexey Agapov 10-8